Privacyverklaring

Maas Kristinsson Architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:

Maas Kristinsson Architecten - Lochem
’t Ei 1 7241 AK Lochem
Telefonisch zijn we te bereiken op: +31(0)573 222 180

Maas Kristinsson Architecten - Zeist
Henriette van Lijndenlaan 1 3703 AS Zeist
Telefonisch zijn we te bereiken op: +31(0)30 2080 877

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maas Kristinsson Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig -zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Deze website maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (profilering)

Maas Kristinsson Architecten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
- Voor het gebruik van Google Analytics:
- Zijn IP-adressen anoniem gemaakt;
- Is een DPA (bewerkersovereenkomst) afgesloten;
- Worden geen gegevens met Google gedeeld;
- Bewaren we gegevens 26 maanden.

Als Maas Kristinsson Architecten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren
De contactformulieren zijn zo kaal mogelijk opgemaakt, Maas Kristinsson Architecten vraagt u geen overbodige informatie.

Cookies
Buiten de eerder besproken analytics Cookie maken we geen gebruik van Cookies.

Rechten
We bewaren contactgegevens die ingevuld zijn op contactformulieren niet langer dan noodzakelijk. Wanneer ons contact stopt verwijderen we de contactgegevens. U kunt ten aller tijde opvragen welke gegevens we van u bezitten. Op aanvraag zullen we gegevens verwijderen of aanpassen.

Derden
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.